W I L D W
O D    V I L L A

1. Договор за пребиваване във вилата

 • Сключването на договор между WILDWOOD VILLA и потенциалния гост започва с постъпване на резервация за пребиваване във вилата.
 • Договорът за пребиваване се сключва минимум за една нощувка, която обхваща времето от – пристигане в 14.00 ч. на обяд на първия ден и заминаване до 12.00 ч. на другия ден. Ако гостът остане по-дълго от предвидения срок и не продължи престоя си във вилата, му се начислява такса в размер на 50 % върху стойността на нощувката, която се таксува като почивка.

2. Права и задължения на гостите

 • При настаняване в WILDWOOD VILLA, собственикът запознава гостите с възможностите и удобствата, които предлага.
 • Тютюнопушенето във вилата е абсолютно забранено! Пушенето се извършва само на определените за това места.
 • При напускане на вилата, гостите са длъжни да я оставят в състоянието, в което са я заварили при настаняването си.
 • При повреда, поради неправилна употреба на оборудването, както и на липсващи или счупени вещи/уреди, се задължавате незабавно да уведомите собственика. В тези случаи политиката на WILDWOOD VILLA е нанесените щети да бъдат възстановени от причинителя.
 • Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си!
 • Гоститепо време на престоя си нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите , такива се консумират в местата определени за хранене. Същите се оставят за съхранение в оборудваната за целта кухня. 
 • Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, инвентар, посуда и др.) по време на престоя на гостите във вилата.
 • Гостите на къщата носят материална (финансова) отговорност за повреденото и изгубено имущество.
 • Гостите са длъжни при настаняване във вилата да предоставят документ за самоличност за адресна регистрация.
 • При настаняване гостите приемат и се съгласяват с общите условия за ползване на помещението, съгласно Правилник за вътрешния ред на WILDWOOD VILLA“.