W I L D W
O D    V I L L A

Настаняването във Wildwood Villa започва от 14:00 часа, освобождаването е до 11:00 часа.

Права и задължения на гостите

  • При настаняване в WILDWOOD VILLA, собственикът запознава гостите с възможностите и удобствата, които предлага.
  • Тютюнопушенето във вилата е абсолютно забранено! Пушенето се извършва само на определените за това места.
  • При напускане на вилата, гостите са длъжни да я оставят в състоянието, в което са я заварили при настаняването си.
  • При повреда, поради неправилна употреба на оборудването, както и на липсващи или счупени вещи/уреди, се задължавате незабавно да уведомите собственика. В тези случаи политиката на WILDWOOD VILLA е нанесените щети да бъдат възстановени от причинителя.
  • Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си.
  • Гостите на къщата носят материална (финансова) отговорност за повреденото и изгубено имущество.
  • Гостите са длъжни при настаняване във вилата да предоставят документ за самоличност за адресна регистрация.
  • При настаняване гостите приемат и се съгласяват с общите условия за ползване на помещението, съгласно Правилник за вътрешния ред на WILDWOOD VILLA“.

Powered by Froala Editor